Zajištění zpětného odběru elektrozařízení pro velkoobchodní partnery

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás jako našeho odběratele informovat, že s účinností od 1. ledna 2021 jsou povinnosti výrobců elektrozařízení k odpadnímu elektrozařízení nově upraveny novým zákonem o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. (dále jen „zákon o VUŽ“), kterým byl v příslušné části plně nahrazen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Tyto povinnosti výrobce elektrozařízení naše společnost Silic Média s.r.o., se sídlem Havlíčkova 232, 250 82 Úvaly, IČO 24256714 (dále jen „společnost“) nadále plní prostřednictvím kolektivního systému provozovaného společností REMA Systém, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 1667/64, PSČ 14000, IČO: 64510263 (dále jen „REMA“).

Kolektivní systém REMA má v rámci České republiky vybudovanou mimořádně hustou síť sběrných míst a sběrných nádob, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vyřazené elektrospotřebiče námi uváděné na trh. Detailnější informace o sběrné síti kolektivního systému REMA jsou blíže k dispozici na internetové adrese www.rema.cloud nebo ve veřejně přístupném registru míst zpětného odběru vedeným Ministerstvem životního prostředí na internetové adrese https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro.

Vzhledem k tomu, že vstoupil v účinnost nový zákon o výrobcích s ukončenou životností ode dne 1. ledna 2021, dovolujeme si Vás jako naše odběratele (distributory a poslední prodejce) pro přehlednost informovat o některých nových povinnostech distributorů a posledních prodejců podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, zejména v souvislosti se zajišťováním informovanosti konečných uživatelů o způsobu zajišťování zpětného odběru (nejedná se o úplný výčet povinností distributorů a posledních prodejců podle zákona o VUŽ):

  • Je-li Vaše společnost distributorem elektrozařízení, je Vaše společnost povinna poskytnout výrobci součinnost při plnění povinnosti podle § 13 odst. 1 zákona o VUŽ, aby byl konečný uživatel vhodným a účinným způsobem informován o zajištění zpětného odběru odpadních elektrozařízení.
  • Je-li Vaše společnost posledním prodejcem, který jakýmkoliv způsobem, včetně použití prostředků komunikace na dálku, prodává elektrozařízení, je podle § 18 odst. 3 zákona o VUŽ povinna písemně informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru odpadních elektrozařízení.
  • Je-li Vaše společnost posledním prodejcem elektrozařízení určených k použití v domácnostech, u něhož nebylo zřízeno veřejné místo zpětného odběru a který nemá povinnost zajistit zpětný odběr odpadních elektrozařízení v místě prodeje, je Vaše společnost podle § 66 odst. 4 zákona o VUŽ povinna umístit viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní elektrozařízení pocházející z domácností odevzdat ke zpětnému odběru na území obce, městské části nebo městského obvodu podle místa prodeje. Pokud se na tomto území místo zpětného odběru nenachází, je třeba informovat o místě zpětného odběru v nejbližší obci, městské části nebo městském obvodě od svého místa prodeje. Nadále platí povinnost posledního prodejce zajistit, aby měl konečný uživatel při nákupu elektrozařízení možnost bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (tzv. režim „kus za kus“). Tato povinnost se nově vztahuje i na poslední prodejce elektrozařízení určených k použití mimo domácnosti, kteří tuto povinnost doposud neměli. Nadále platí povinnost zajistit v místě prodeje zpětný odběr odpadních elektrozařízení pocházející z domácností u něhož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm bez ohledu na typ, značku a nákup zboží, jestliže velikost prodejní plochy určené k prodeji elektrozařízení je alespoň 400 m2.

Jak bylo uvedeno výše, naše společnost bude nadále své povinnosti výrobce elektrozařízení v plném rozsahu plnit, zejména pak povinnost hradit příslušný recyklační příspěvek, prostřednictvím kolektivního systému REMA, za veškerá elektrozařízení uvedená na trh v České republice, tedy i za elektrozařízení, které od nás Vaše společnost odebírá jako distributor či poslední prodejce.

Nicméně i na distributory a poslední prodejce, tedy i na Vaši společnost, od 1. ledna 2021 dopadá (stejně jako na výrobce) povinnost odděleného uvádění nákladů podle § 73 odst. 1 zákona o VUŽ, dle něhož  výrobce elektrozařízení, distributor a poslední prodejce jsou povinni při prodeji nového elektrozařízení uvádět odděleně od ceny elektrozařízení náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení, které připadají na jeden kus nového elektrozařízení nebo jeden kilogram nových elektrozařízení, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Jak plyne z § 73 odst. 2 zákona o VUŽ, plní-li výrobce elektrozařízení povinnosti stanovené tímto zákonem v kolektivním systému (v případě naší společnosti v kolektivním systému REMA), určí se náklady známé výrobci elektrozařízení v okamžiku uvedení nového elektrozařízení na trh podle výše příspěvku hrazeného provozovateli kolektivního systému.

REMA Systém a.s.
Adresa: Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4
IČ: 64510263, DIČ: CZ64510263
Telefon: +420 225 988 001
E-mail: info@rema.cloud
www.rema.cloud

Zajištění zpětného odběru elektrozařízení pro koncové uživatele

Vážení zákazníci,

ekologická likvidace našich výrobků podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a dle prováděcích vyhlášek tohoto zákona, je zajištěna prostřednictvím spolupráce s kolektivním systémem provozovaným společností REMA Systém a.s.

Po ukončení životnosti právě zakoupeného výrobku je nezbytné tento výrobek odevzdat na místo zpětného odběru. Jen tak bude zajištěna jeho ekologická likvidace. Seznam míst zpětného odběru odpadních elektrozařízení je k dispozici na webové stránce Ministerstva životního prostředí: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/. Odpadní elektrozařízení zaneste na vybrané sběrné místo, kde vám obsluha určí, kam můžete zařízení bezplatně odložit. Aby elektrozařízení mohla být recyklována, musí se odevzdávat v nedemontovaném stavu. Proto předmět nerozebírejte, ale odevzdejte jej kompletní.

V případě nákupu nového výrobku podobného typu a použití můžete též vysloužilé odpadní elektrozařízení bezplatně předat přímo prodejci (ve stejném počtu kusů). Organizuje-li vaše obec mobilní sběr odpadů, jehož součástí je zpětný odběr odpadních elektrozařízení, můžete využít i této akce.
Pro drobná odpadní elektrozařízení jsou připraveny i speciální červené kontejnery v ulicích. Jejich seznam naleznete na http://www.cervenekontejnery.cz/. Následný odvoz a ekologické zpracování odevzdaných elektrozařízení zajistí REMA Systém a.s.

Pokud se elektrozařízení vyhodí do běžného komunálního odpadu, nedojde k jeho recyklaci. Pokud takové elektrozařízení skončí na skládce, může poškodit či ohrozit životní prostředí a lidské zdraví, neboť může obsahovat množství nebezpečných látek.

Jednoznačně nejvýhodnějším způsobem zpracování elektroodpadů je jejich recyklace. Použitá elektrozařízení mohou obsahovat řadu vzácných materiálů, přičemž tyto materiály lze opětovně použít, tím šetřit přírodní zdroje a současně omezovat zatěžování prostředí škodlivinami. Recyklace umožňuje snížení nákladů při výrobě nových výrobků a snížení ekologické zátěže prostředí. V tomto ohledu je úloha spotřebitelů a dalších konečných uživatelů elektrozařízení nezastupitelná, neboť svým zodpovědným přístupem a odevzdáváním odpadního elektrozařízení na místech k tomu určených významně přispívají k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Na každém elektrozařízení (na obalu, v záručním listu, v návodu na použití, apod.) je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Jeho význam spočívá v tom, že tento výrobek nesmí být po ukončení jeho životnosti vyhozen do popelnice se směsným odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy ke zpětnému odběru, tak, aby byla zajištěná jejich ekologická
likvidace.

Myslete na životní prostředí společně s námi. Přistupujte k nakládání s vysloužilým elektrozařízením zodpovědně.

Osvědčení – elektrozařízení a elektroodpad
Stáhnout

Osvědčení – baterie
Stáhnout